Жюреклеге кюн тийдире жашайса

Отарланы Омаргъа


Журтубузгъа саугъа болду ауазынг,
Къанат бере халкъыбызны жырына.
Сен жырлайса, жюрекле да — тап-таза,
Биз фахмунгда хар кюн сайын жылына.
Жерибизни тилсиз тургъан ташыны
Тили ачылгъан кибик, алай жырлайса.
Акъмангылай Минги тауну башыны
Бийиклигин кийип, алай жырлайса.
Къарачайны, Малкъарны да ийнагъы,
Ёнюнг бла кётюргенсе халкъынгы.
Жыры барны - жолу бар деп ийнана,
Сен ёлюмсюз эталгъанса атынгы.
Сен жырласанг - арбазыбыз жарыйды,
Юйюбюзге игиликле келгенча.
Санга дери жырлагъанла бары да
Ауазларын бир кесинге бергенча.
Жюреклеге кюн тийдире жашайса,
Умутларын толтураса минглени.
Энди, Омар, сен халкъ жыргъа ушайса,
Ол жырны уа айтады ёз миллетинг.

Созайланы Ахмат

Контакты

Напишите нам
assia big