Закий устаз

1992 жылда Хасаньяда Газаланы Алим бла бирге «Алмосту» ансамбльде жырлап башлагъан эдик. Этчеланы Музафар Краснодарда окъуун бошагъандан сора, радиода редактор болуп ишлеп башлайды. Ол, бизни эслеп, анда хоргъа ишлерге чакъырады. Алай бла Алим бла мен ары киребиз. Анда, Омарны кёргенде, бек сейир этебиз. Бу деменгили адамны къатында ишлеригибизге ёхтемленебиз. Танышабыз. Ол бизни бек сюйюучю эди, жаннетли болсун!

Жырларын Омар алай жырлаучу эди, тюз хапар айтханча, алай ачыкъ билдириучю эди адамгъа жырны. Тарыхны билгени да алай, миллетибизни юсюнден кёп хапарла айтханды Омар.

Жаш адамла келселе, ол бек къууаныучу эди. «Биз ёлюп кетсек, ызыбыздан киши къаллыкъ тюйюлдю»,- деген сёзлени кёп кере эшитгенбиз андан. Жангыз да Алим бла манга угъай, башха жашлагъа да айтыучу эди алай, бизге эжиу этдирирге да кюрешиучю эди: «Келигиз, тёрт жюз жырым жазылгъанды радиогъа, аланы жырларгъа керекди», - деп.

Адамны Аллахдан устаз фахмусу болмаса, ол сохталарына билимин кереклисича бералмайды. Омарны ауазын а бюгюн-бюгече да бир киши къайтаралмайды, аныча шарт айталмайды жырны, кёчюралмайды. Омар бир сейирлик хапар айтханча алай жырлай эди, хар сёзю, хар харфы ангылашынып. Жазгъан макъамын къалайда къалай созарыгъын, къалайда къалай тохтарыгъын ол бек уста билиучю эди. Устаз хунерлиги бек уллуду Омарны. Айтханымча, аны аууазын бюгюнлюкде киши къайтаралмайды, эриклейалмайды. Оруслулада сёз барды, аллай адам жюз жылгъа бир кере тууады деп. Мен оюм этгенден, бизни дуниягъа аллай инсан ёмюрге бир кере келеди. Минг жылда да тууармы эди бизни миллетге аллай уста?! Билген Уллу Аллахды!

Аллай айтхылыкъ адамны къатында тёрт жыл бла сегиз ай ишлегениме кесими бек насыплыгъа санайма. Бизни ызыбыздан келген тёлюню аллай адамланы кёралмагъаны уллу жарсыуду. Андан эшитгенлерибизни, юйреннгенибизни жаш адамлагъа берирге кюрешебиз.

Ол себеден, бу сиз кюрешген ишни бек огъурлугъа, кереклиге санайма. Нек дегенде, Интернет шёндю кенгден-кенг жайыла баргъанын барыбыз да кёребиз. Алыкъа школгъа жюрюмеген сабийлени окъуна ол жаны бла ангылаулары барды. Аны ючюн бу ишни магъанасы бютюн уллу болады. Битеу бу затланы бизден сора келген жаш тёлю Интернетде къарап, кёрюп, эшитип билген этерикди деп, мени оюмум алайды. Сыйлы, багъалы иш бла кюрешесиз, Аллах онг берсин! Барыгъызгъа да саулукъ тилейме, Аллах сизге алгъадан алгъа барырча онг берсин!


Руслан МУСУКАЕВ,
Заслуженный артист республики Ингушетия.

Контакты

Напишите нам
assia big