Омары ауазы бизни кёлюбюзню кётюргенлей турлукъду

Халкъны багъасын аны ахшы адамларына кёре бичедиле. Ала алимле, жырчыла, жазыучула, устала, жашауну башха бёлюмлеринде ахшы керюмдюле болдургъанладыла. Малкъарны аллай жашларындан бири уа аламат жырчыбыз Отарланы Омар эди.

Кёп эрттегили жырланы жыйышдырып, жарашдырып, аламат ауазы бла жырлап, белгили этген Омар 1916 жыл Бахсан ауузунда Гирхожанда туугъанды. Школда окъугъан заманында да жырларгъа бек сюйгенди. Каникуллада тауда къошда тургъанды. Анда абаданла, ишден сора от этип, аны тёгерегине жыйылып, жырлап болгъандыла. Жаш алагъа, солууун тыйып, тынгылагъанды, ала аны жюрегине тюшгендиле.

Андан башлап ахыр кюнюне дери ол жырын къоймагъанды. Жумуш этгенде, солугъан кезиуюнде окъуна ол жырларын, зикирленича, къайтарып, айтханлай тургъанды. Ол а аланы жюзле бла биле эди. Омар къуру жырлап турса окъуна, кьарачай-малкъар халкъны ийнагъы болгъанлай къаллыкъ эди. Алай ол аны бла чекленмегенди. Халкъ жырланы жыйгъанды, жангы назмулагъа да макъам салгъанды. Аланы хар бири да эл ауузунда къалгъандыла.

Азиядан къайтхан жылларыбызда кёп юйледе жокъ эди радио. Бизде, Герпегежде, эл ортасында ток чыбыкъла баргъан чигинжиде да бар эди бири. Омар радио бла жырларыкъ кюн алайгъа адамла жыйылып къалыр эдиле. Неда ингир ала, ол тийреде адамла кёп болгъанын кёрсенг, Отар улу жырларыгъын билип къоя эдинг.

Айхай да, жырланы биринчи кере уа Омарны ауузундан эшитген аны юй бийчеси, жашау нёгери Бийгъат эди. Китапладан кеси жаратхан назмуланы алып, алагъа макъам салып, жырлагъанды. Сора юй бийчеси не «Къалайды, жаратдынгмы?» - деп сорур эди. Ол а: «Мен а не айтайым, сенденми иги билеме». Неда: «Муну аллындагъы жырынгы макъамы ариу эди», - десе, сени ангыладым деп, макъамын тюрлендирип, жангыдан жырлар эди. Алай эте, халкъ жырчыбыз Омар бла аны юй бийчеси Бийгъат юч жыйырма жылдан артыкь заманны бирге ётдюргендиле.

Урушну аллында Калмыков бла аны къатыны Антонина Тёбен Чегемге келген эдиле. Район арада тохтап, алайгъа элни къызын-жашын жыйып, тепсетип, жырлатып, фахмулуларын сайлагъандыла. Республикалы жыр, тепсеу ансамбльле къурала эдиле. Айырмалыларын ары аладыла. Деуаланы Бийгъат бешинчи классда окъуй эди. Нёгер къызы бла алайтын ётюп баргъанлай, быланы да жырлатадыла. Экисинден Бийгъатны ауазын жаратып, аны хоргъа чакъырадыла. Алгъа сабий къызны шахаргъа жиберирге юйлеринде иги ыразы тюйюл эдиле. Артда иедиле.

Жангы къуралгъан хорда къызладан дагъыда Мокъаланы Назифа, Къудайланы Фатимат бла Аминат, Беппайланы Наситат бла Кишиука, Къулийланы Ханий, Текеланы Фатимат, Шауаланы Марзият эм Тагъийбат, Улбашланы Шамханий бла Назийфат, Мызыланы Киштай, Боташланы Адизна, жашладан а Бёзюланы Магомет, Атабийланы Шамил, Жаппуланы Сафар, Ёзденланы Ибрагим, Гелястанланы Бахауатдин, Этезланы Назир, Гелястанланы Шарафутдин, Рахайланы Олий бла Назир, Баштакъланы Юсюп, Гуданаланы Зулкъарний бар эдиле. Къарап чырайындан адам тоймазча, булбул ауазлы Омар а хорну солисти эди. Бийгъат да биринчи кере аны анда кёргенди.

Беш жыл ишлейди Бийгъат хорда. Эрттегили халкъ жырланы, партияны, Ленинни, большевиклени юслеринден да жырлата эдиле. Айхай да, хорда биринчи адам, аны ийнагъы Омар эди. Жырчыны тамашалыкъ ауазына адамла сейир этип тынгылагъандыла. Ариу тилли, жарашыулу, менсинмеген адам эди. Жаз башындагъы ариу гюлчюкге ушагъан Бийгъатха уа энчирек эс бура эди. Беш жылдан а, юйюр къурап, бирге жашап тебирейдиле. Бир къызчыкълары да болады.

Урушну кезиуюнде Отар улугъа да чакъырыу къагъытла келип тургъандыла. Алай хорну таматасы Касьяненко: «Омар кетсе, хор чачылып къаллыкъды», - деп, тилеп, жырчыны къазауатха жибертдиртмей тургъанды. Кёчгюнчюлюкню кезиуюнде уа была Фрунзеге тюшедиле. Омар анда филармонияда жырлап турады.

Омарны экиге айланнган къарындашы Шапий урушну аллында жыллада, аны кезиуюнде да Тырнауузда Киров атлы колхозну председатели эди. Кёчгюнчюлюкню юсюнден хапар жайылгъанда, ол анга ийнанмагъанды. Юй бийчесине окъуна: «Къуру бизни элден окъуна къаллай бир жаш урушха кетгенди. Ол алай болур амалы жокъду», - деп къойгъанды. Халкъ кёчюрюлюп тебирегенде уа, асыры ачыу этгенден, ауруп, тёшек болуп къалады.

Азияда уа Шапийни юйюрю Къазахстаннга Къыргъыз бла чекге тюшеди. Кеп да турмай Шапий ёледи. Омар, аны хапарын эшитип, ары барады. Ортада жол узакъ тюйюл эди. Ауушханны да асыpaп, адамла юйге жетер-жетмез: «Омарны атасы да ёлгенди»,- деп къуугъун келеди. Ол а Красногорский районда жашай эди. Не этерик эди, Омар ары да барады. Кёчгюнчюлени аллай эркинликлери уа жокъ эди. Андан къайтханлай окъуна, жырчыны тутуп, Колымагъа ашырадыла.

Бир сууукъ кюн, сабийчиклери да ауруп, Отар улу агъачдан отунла алып келе болады. Элине кирген жерде, биреулен аллына чыгъып, къагъытын да кёргюзтюп: «Сен мени бла барыргъа керексе», - дейди. Отунланы юйге жетдирип барайыкъ деп кюрешеди, алай ол адам Омарны алып кетеди.

Андан муну тутуп кетедиле да, хатасы зат болмай, сегиз жылны олтуруп къайтханды. Жанындан сюйген къызчыгъы уа аурууундан иги болмай ёлгенди. Андан сора аланы сабийлери болмагъанды.

Бери келгенден сора Омар республиканы телевидениясыны бла радиосуну хорунда ишлегенди. Аны концертлерин адамла сакълап тургъандыла. Жырларын кёлден айтхандыла. Эсимдеди, сабий заманымда атабыз арбазда жумуш эте тургъан анабызгъа: «Уола, кел, Омар «Таукъанны» жырлай турады», - деучюсю.

Ариу макъамы, жырны терен магъаналы сёзлери эмда жырчыны тамашалыкъ ауазы да бирге къошулуп, тагыда къонуп тургъан къарылгъач учуп, кёкге чыгъып кетгенча, жырны алай кётюре эди. Ол анга къуру ауаз бла берилип къалмагъан эди. Жырны жюреги бла сюйгенди. «Жыр адамгъа, къушну къанатычады. Ол аны учурады, кётюреди, жашаугъа ачыкъ кёз бла къаратады. Жырсыз дуния кьарангы кече кибикди», - дей эди Омар.

Жюзлe бла жыр айтхан кишини халкъда дебери бийик эди. «Малкъар жыйын Къарачайгъа къыз алыргъа барады. Омар да аланы биргелерине болады. Элге жетгенде, жыйынны асламысы алайда тохтайды, къауум жаш а къызны келтирирге кетедиле. Бираздан, кёп нёгерле да къошулуп, къайтып келедиле. Келинликни атасы, Омарны анда болгъанын эшитип, аны юйюне чакъыртады. Жырчы баргъанда уа, анга деп тууар сойдуруп, къурманлыкъ этгенди», - деп эсгереди Отарланы Хамит.

Бир жол а Хамитни Къарачайда ГАИ-ни къуллукъчулары тыядыла. Къагъытларына къарайдыла. «Омарны уа таныймыса?» - деп сорадыла. Ол аны уллу жууугъу болгъанын айтхандан сора: «Къарачайда эркин жюрю, бир жерде милиция тохтатса, Омарны атын айтып къой», - деп ашыргъан эдиле. Жырчыны хатери жууукъларына да жете эди.

Халкъ жырланымы, жангы жашаунуму огъесе сюймекликни юсюнденми жырласын Омар, адамла анга бек сюйюп тынгылагъандыла. «Гапалау», «Солтан-Хамит», «Жёрме», «Батырла», неда ол айтхан тёрт жюзден артыкъ жырны къайсы бирсин алсакъ да, закийни хайырындан ала жангы жашау алгъандыла.
Жыр бла жырчыны жаны бир эди. Ахыр кюнюн окъуна ол жырлай ётдюргенди.

«Сен кёкге жете бийиксе»,- деп айтып башласа, таула арасында Эльбрусубуз къалай деменгили эсе да, къарачай-малкъар жырланы ол алай бийикге кётюреди. Омар десек, бек алгъа эсибизге жыр келеди. Эрттегили жырмы болады, огъесе шёндюгю жашауну юсюнденми, ол хар таулуну кёлюн кётюреди, тюзлюкню сакъларгъа, кишиликге чакъырады. Жыр сау къадарда, Омарны аты унутулмаз.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.
Заман.- 2009.-13 май

Жырчы Омаргъа

Алтмыш аууш ауалдым эсе,- баям, 
Жашаууму терк юзюлюр жолларын
Узартдыла, жанымы сакълап, аяп,
Халкъыбызны эрттегили жырлары.

Аланы сен айтсанг, таш да сёлешип
Башлар деймо, сейирге къалып алай,
Жырынг къысыр кьаядан ачып эшик,
Мен бир башха дуниягъа къарагъанлай.

Бюгюн да, бу жаз башы эрттннликде,
Ауазынга тынгылайма жангыдан,
Гирхожанда жел кёп тюйген терекле
Тынгылагъанча, шош жибий, жаууннга.

Ёнюнг алай эшитиледи манга,
Ёмюрлени жырып келгенча бери, -
Тар Бахсанда бегитилип ыраннга,
Болама мен Бийнёгерни нёгери.

Тюзлюк излей, энеме да тауумдан,
Къыйын чакъда къолума жетмей къамам,
Ай, не медет, сатхычлыкъны ууундан,
Къанаматныча, тёгюледи къаным.

Жараларым ачый, кюе тургъанлай,
Эски жырны макъамы бла бирге
Кёллендире бийик кёкде турнала,
Домалайгъа ашыгъама тюберге.

Чабырларын ёксюз жашчыкъгъа берген
Татаркъан да чакъырады кесине:
«Къошкъулакъны» алама, - эрлай жерпеп,
Жау аскерни къууама биргесине.

Айжаякъны жырын, алгъынча, Къаспот
Къалай ариу айтады Учкуланда!
Мен эжиу этеме, жарыкъ жана от.
Не уа кесингми жыр тартаса анда,

Мында да, Омар? Хау, алайды, баям
Халкъыбызны бу биз сюйген жырланы
Хар палахдан сакълай, жанынгы аяп,
Узартсынла жашауунгу жолларын!

Магомет МОКЪА
Советская молодежь.-2001.-16 май

Установлен памятник Омару Отарову

18 декабря на мусульманском кладбище в Вольном Ауле состоялся митинг, посвященный открытию надгробного памятника балкарскому певцу-сказателю, народному артисту Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Омару Отарову.

Председатель Правительства КБР Хусейн Чеченов, выступая, сравнил Омара Отарова с Кайсыном Кулиевым. Если последний, по словам Председателя Правительства, благодаря переводам был «известен многим и является философом, ученым и мыслителем, то Омар Отаров - не меньшая величина. Это был сказитель и лучший балкарский историк». Хусейн Джабраилович заявил, что сегодня «мы хотим еще раз выразить уважение» Омару Отарову, и поблагодарил собравшихся.

Выступили также заслуженный работник культуры республики Азнор Ульбашев, председатель рескома профсоюза театральных работников Марианна Даова, директор книжного издательства «Эльбрус» Ахмат Созаев, руководитель общественного объединения «Алан» Суфьян Беппаев, главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев.

Всеми вопросами, связанными с установкой памятника, занимался диктор «Каббалктелерадио» Мажид Отаров. По его словам, памятник изготовлен фирмой «Сын» на средства, выделенные в том числе и Правительством республики.


А. МЕЧИЕВ.
КБП.- 2002.-20 дек.

Жыр бла бирге - 50 жыл

Бюгюнлюкде бизни республикада Къабарты-Малкъарны халкъ артисти, белгили жырчы эм композитор Омар Магометович Отаровну танымагъан да, аны aуазын эшитмеген хазна адам болмаз. Малкъар музыка культураны къуралыуу, айныуу да аны аты бла къаты байламлыдыла. КъМАССР-ны Телевидение эм радио бериуле жаны бла къырал миллетини хоруну солисти, apиу, сейирлик макъамланы бла жырланы автору Омар Магометович Отаров быйыл кесини чыгъармачылыкъ ишини 50-жыллыгъын белгилейди.

Отаров 1916 жылда Бахсан ауузну Гюрхожан деген гитче тау элчигинде туугъанды. Аны фольклоргъа, бютюнда уа халкъ жырлагъа бла тепсеулеге сюймеклиги, музыкагъа фахмулугъу эртде ачыкъланнгандыла. Анга сейир этерча да тюйюлдю. Нек дегенде бизде, таулулада, жырчылагъа бла таурухчулагъа не заманда да уллу намыс берип тургъандыла. Халкъны бек ахшы бетлерин кёргюзтген, аны огъурлу ниетлерин айнытхан адамлагъача къарагъандыла.

Чыгъармачылыкъ жолунда биринчи атламларыны юсюнден эскере, Омар Магометович былай айтады: «1937 жылда Гюрхожаннга малкъар жырчыланы айырыр ючюн республиканы белгили композиторлары А.А. Калмыкова бла А.М. Покровский келген эдиле. Мен ол заманда элни комсомолчу жаш тёлю школунда окъугъанма эм анда къуралгъан хорну солисти болмагъанма. Биз къонакълагъа малкъар элге кёчюрюлген «Интернационалны» жырлагъан эдик. Манга тынгылагъандан сора М. Покровский мени Нальчикде, кеси башчылыкъ этген хорда ишлерге чакъыргъанды. Ма андан бери мени жашауум ол фахмулу коллектив бла байламлыды».

Ол заманда Омар малкъар халкъны кёп эски жырларын жырлай эди. Артда аланы кёп къалмай бары да хорну репертуарына къошулгъанды. Эм бюгюнлюкде да айтыладыла. Ол жырланы аранжировкаларын композиторла А. М. Покровский, А. М. Авраамов эм Т. К. Шейблер жарашдыра эдиле. Отаров кесини биринчи устазларына, анга профессионал искусствогъа жол къагъыт беpгeнлеге да ол адамланы сайлайды.

1938 жылда. къабарты эм малкъар хорланы бирикдирип, КъМАССР-ни жыр эм тепсеу ансамблин къурайдыла. Ол заманда аны санында фахмулу эм уста артистлери ишлегендиле. Аланы арасында Михаил Шиков, Фатимат Текеева, Белял Хашуков, Оли Рахаев, Маржинат Мамишева, Далхат Беккиев, Талиб Оразаев эм кёп башхала болгъандыла. Ала бары да республиканы халкъ чыгъармачылыкъ искусствосун, саулай да культурасын айнытыугъа уллу къыйын салгъандыла.

Урушха дери жыллада ансамблни репертуарында «Гапалау», «Солтан- Хамиднин юсюнден жыр», «Мисирбий», «Бийнёгер», «Бекболат», «Долай», «Жёрме», «Голлу» деген эм кёп башха жырла болгъандыла. Аланы хор бла бирге ансамблни жаш солисти Оман Отаров аламат ариу эм уста жырлай эди.

Отаров кесини искусствосуна халкъ жырчыла Mуpaт Соттаевден, Xaрун эм Сеит Едековладан, Доппан Этезовдан эм башхаладан да юйреннгенди. Аланы санында аты битеу республикагъа айтылгъан фахмулу къобузчу Билял Казиев да болгъанды. Ол адамны усталыгъына 1941 жылда Нальчикге келген белгили opуc компoзиторла С.С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский эм А А. Крен да сейир этгендиле эм бийик багъа бергендиле.

Малкъар литератураны мурдорун салгъан айтхылыкъ поэт Кязим Мечиев бизни халкъ жырчыларыбызны ишлерине дайым да уллу эс бургъанлай тургъанды, аланы эски жырланы жыяргъа, пропагандалагъа эм алай бла халкъы ниет байлыгъын сакъларгъа эм айнытыргъа чакъыргъанды. Кязим 1938 жылда Отаров бла болгъан тюбешиуюнде да ол затланы юслеринден айтханды. Омар поэтни ол сезлерин бир заманда да унутмагъанды эм кесини ишин дайым да ол халда къураргъа, алай бардырыргъа кюрешгенди.

Жарсыугъа, Уллу Ата журт урушну келиуюнде хорну эм аны солистлерини пластинкалагъа жазылгъан жырлары тас болуп къалгъанды. Алай бла бизни халкъны музыка культурасына уллу заран тюшюрюлгенди. Болса да урушдан сора коллектив, республиканы эллеринде айланып, соруп, кесини алгъынгы репертуарын жангыдан жарашдыргъанды. Ол заманда малкъар жырланы жыйыугъа эм аланы жангыдан жазыугъа Отаровдан уллу къыйын салгъан адам болмагъанды. Сёз ючюн, ол кезиуде радиода жазылгъан эм республиканы музыка культурасыны алтын фондуна къошулгъан 200 жырдан жарымын жарашдыргъан да, жырлагъан да Омар кеси этгенди.

Алгъаракълада «Эльбрус» китап басмада Омар Отаровну жырларыны жыйымдыгъы чыкъгъанды. Аны республиканы белгили композитору Нихат Османова жарашдыргъанды. Жыйымдыкъгъа артистни алгъыннгы жырлары бла бирге аны арт кезиуде жазылгъан чыгъармалары да киредиле. Ала сюймекликге, жырчыны туугъан жерине, малкъар халкъны айтхылыкъ жигитлерине эм кёп башха темалагъа аталыпдыла.

Сёзсюз, художникге, жазыучугъа, артистге, композиторгъа, башхча айтханда уа, чыгъармачылыкъ иш бла кюрешген хар адамгъа да кесини туугъан халкъыны сюймеклигине, намысына жетишиуден уллу насып жокъду. Алай эсе уа, алгъыннгы элли малчыны жашы, бюгюнлюкде уа Къабарты-Малкъарны халкъ артисти Омар Магометович Отаpoвну жашау мураты толгъан, бек насыплы адамгъа санаргъа боллукъду. Аны битеу иши, жашауу да кесини туугъан халкъыны къадары бла байламлыдыла.

«Жыр – ол адамны къанатыды, дегенди М. Горький. – Аны бир замандаа да унутмазгъа керекди. Ол бизни келир жашауубузда ишибизде да бек ахшы шуёхубуз эм болушлукъчубуз болгъанлай турлукъду. Алайды да, бизни айтхылыкъ жырчыбыз Омар Oтаровну жашауу бла иши малкъар халкъны культура, историясында магъанасын бир заманда да тас этерик тюйюлдю.

В. КОДЗОКОВ,
КъМАССР-ни сыйлы артисти,
Нальчик шахарны музыка
училищесини преподаватели
Коммунизмге жол.- 1987.-12 дек.

Полвека с песней

Исполнилось 50 лет творческой деятельности солиста хора Гостелерадио КБАССР, народного артиста республики Омара Отарова

В истории каждой национальной культуры есть личности, которым выпадает счастливая и почетная миссия быть первооткрывателями, людьми, с чьим творчеством связано рождение нового в культуре.

В истории балкарской музыкальной культуры такой личностью является народный, в полном смысле этого слова, певец, автор многих песен Омар Магометович Отаров. Вряд ли найдется в нашей республике человек, который бы не знал или по крайней мере не слышал его голос. Ему-то и было суждено заложить первый камень в фундамент балкарской музыкальной культуры, а потом быть участником становления и развития профессиональной музыкальной культуры, пропагандистом народной песни на протяжении более пятидесяти лет.

Любовь к фольклору проявилась у Омара еще в раннем детстве. Родился он в 1916 году в маленьком горном ауле Гирхожан в Баксанском ущелье. Впоследствии на этом месте вырос город Тырныауз. Хороший слух и музыкальные способности позволили Омару с малых лет окунуться в богатый мир народных песен, сказаний. Это и понятно. Искусство кабардинского и балкарского народов ярче всего проявилось в песне и танце. Певцы сказители пользовались в народе большим уважением и любовью. Они являлись носителями лучших художественных традиций, выразителями демократических идеалов народа. От них Отаров впитал в себя и бережно сохранил народный дух, гражданственность искусства. Этому искусству, искусству народного пения, он посвятил всю свою жизнь.

– Как и когда начался Ваш творческий путь? – спросил я Омара Магометовича.
И вот что он ответил:
– Путь в искусство мне указали композиторы А. М. Авраамов, Т.К. Шейблер и художественный руководитель ансамбля песни и пляски А. М. Покровский. Они же были моими первыми учитлями-профессионалами. В сущности, это были мои университеты и моя консерватория.

А началось все в 1938 году. К нам в Гирхожан приехали А. А. Калмыкова и А. М. Покровский для отбора певцов в организованный тогда балкарский хор. В ту пору я учился в школе коммунистической молодежи (ШКМ), где был организован хор, в котором я был запевалой. Помню, спели мы тогда для гостей «Интернационал» в переводе на балкарский язык Магомета Энеева. После прослушивания мне предложили поехать в Нальчик и работать в хоре, художественным руководителем которого был большой знаток хорового искусства композитор Покровский. С тех пор я и связал жизнь с песней, с музыкой...

Балкарские народные песни; которые знал совсем еще тогда молодой Омар Отаров, были обработаны для хора Авраамовым, Шейблером и Покровским. И в том, что балкарская песня пережила тогда свое новое рождение, немалая заслуга принадлежала Отарову.

В 1940 году кабардинский и балкарский хоры объединились, и был организован ансамбль песни и пляски Кабардино-Балкарии. В нем более полувека назад и началась трудовая деятельность Отарова. Здесь необходимо назвать имена и других пионеров в нашем вокальном искусстве, которые начинали петь вместе с Омаром Магометовичем. Это Михаил Шиков, Билял Хашукоев, Маржинат Мамишева, Фатимат Текеева, Нартшао Тхайцуков, Касбулат Ашижев, Оли Рахаев, Долхат Беккиев, Талиб Оразаев, певец и гармонист Индрис Кажаров и другие.
Интереснейшие образцы балкарского песенного народного творчества, записанные композиторами, стали всеобщим достоянием трудящихся республики. До войны в исполнении хора звучали такие народные песни, как «Гапалау» (о пастухе, растерзанном богачами), песня о Солтан-Хамиде, песня об отважной джигите Мисирби, «Бийнёгер», песня о народном герое Бекболате, «Долай», «Жерме» и многие другие.

Большое количество лирических, бытовых, обрядовых песен вошло в репертуар хора благодаря Отарову. Он не только помнит сотни песен, но и исполняет их с подлинным мастерством, используя приемы рубато, глиссандо, характерные для народного пения. Этому он учился у замечательных народных певцов Харуна и Сеита Едоковых, Мурата Соттаева, Доппана Этезова, у замечательного гармониста-виртуоза Биляла Казиева, мастерством которого восхищались композиторы С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский, А. А. Крен, слышавшие его игру в 1941 году в Нальчике.

В 1939 году Отарову посчастливилось встречаться с основоположником балкарской поэзии Кязимом Мечиевым, высоко оценившим искусство певца и настойчиво советовавшим ему и дальше собирать и бережно хранить народное песенное богатство, пропагандировать его лучшие образцы. И Омар Магометович последовательно и кропотливо продолжал работать над своим репертуаром.

Во время фашистской оккупации республики погибли все довоенные записи хора и солистов. Это была громадная потеря для народов Кабардино-Балкарии. К счастью, ценное духовное богатство – все записи балкарских песен – удалось восстановить с помощью и при непосредственном участии Отарова. Из 200 балкарских песен, записанных на радио и вошедших в золотой фонд национального искусства, половина сочинена самим певцом на основе ладоинтонационных элементов балкарской музыки.

Недавно книжное издательство «Эльбрус» выпустило сборник песен Омара Отарова под редакцией композитора Нихата Османова. В него вошли как ранние песни певца, так и написанные им в последнее время. А совсем недавно в Москве, в архиве сына композитора А. М. Авраамова, обнаружены шестнадцать балкарских народных песен, половина которых записана из уст Омара Отарова. Датированы эти записи 1937, 1938, 1939, 1940 годами.
Да, он стал признанным и любимым певцом в нашем крае. Мечта крестьянского мальчика Омара из Баксанского ущелья, ныне народного артиста Кабардино-Балкарии, осуществилась. То, чему он посвятил свою жизнь и творчество, стало достоянием балкарского народа. А для художника, писателя, артиста, композитора это самое большое счастье – заслужить любовь и признание народа.

Кодзоков В. К.
Певцы земли родной: Очерки,
Нальчик: Эльбрус, 1992. - 88 с.

Контакты

Напишите нам
assia big