Эки халкъны да керти уланы

Бизни халкъыбыз кесини фахмулу адамларыны къууанчларын, керти да ким да сукъланырча, алай къуралыулу ашырады. Сёз ючюн, Кязимни, Къайсынны, Керимни туугъан кюнлерине аталгъан жыйылыула, тойла, бизни эсибизде ёмюрден ахыргъа сакъланырыкъдыла. Озгъан байрым кюн Нальчикде музыка театрда болгъан къууанч да кёзюбюзню дуниягъа жангыдан ачды, барыбызны да жюреклерибиз кётюрюлюп, башыбыз кёкге жетгенча болдукъ. Ол а республикабызны халкъ артисти. Малкъарны, Къарачайны да керти уланы, халкъ жырланы жырлауда кесине жан жетмеген Отарланы Магометни жашы Омар туугъанлы 75-жыл толгъанына аталгъан эди. Театргъа асыры кёп адам жыйылгъандан республика саулай анда сунар эдннг. Хар инсанны бети жарыкъ, юсю-башы омакъ. Барысы да халкъ жырчыгъа, миллет культурагъа, жыр искусствогъа хурмет этип келгендиле. Омаргъа алгъыш этерге, аны юсюнден айтылгъан сёзге, Омарны жырларына да тынгыларгъа.

Къууанчлы ингир башланыр заман жетгенлей, радиодан таулу тартыуну жарыкъ макъамы шош согъулады.

Ботталаны Мухтар боза аякъны келтирип, сахнада гюл къысымладан ариу жасалгъан столда олтуруп тургъан Омаргъа узатады. Омар а микрофоннга жууукъ келип, халкъына, театргъа жыйылгъан жамауатха бек ариу алгъыш этеди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Баш Советини Председателини биринчи заместители М. Ульбашев бла республиканы культура министрини заместители, композитор В. Молов сахнагъа чыкъгъанларында, халкъ къарс къагъады.

- Бу жалан да Омарны угъай, барыбызны да къууанчыбызды, - дейди Мухарбек. - Ол жырлагъан жырла бизни халкъыбызны историясыдыла, ниет байлыгъыдыла. Омар, узакъ ёмюрлю бол, чыгъармачылыкъ ишинг а бир заманда да таркъаймасын...

Халкъ тилеп, Омарны терк-терк жырлатады. Радиону хоруну артистлери анга эжиу этедиле, аты кенг белгили фахмулу къобузчу Мухажир Пшихачев а, хар замандача, бу жол да Омарны биргесине эди.
Жыйылыуну ахырында Омар сёлешгенди. Ол анга намыс этип, ары келгенлени барысына да жюрек ыразылыгъын билдиргенди.

Бизни халкъ жырчыбыз Отарланы Омарны 75-жыллыгъына аталгъан ингир той-оюн бла, алгъыш бла бошалгъанды.

Сов. молодежь.-1992.-5 июня. № 25 (195).

Контакты

Напишите нам
assia big