Атынг халкъынг бла бирге жашарыкъды

Айтхылыкъ жырчыбыз Отарланы Омарны
асыраугъа аталгъан бушуулу митингде

Тюнене, 23-чю майда, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны юйюню аплында майданнга адам сыйынып болмай эди. Былаайда республиканы шахарларындан бла районларындан, кёп эллеринден адамла бардыла. Къабарты-Малкъарны эм Къарачай-Черкесни халкъ артистин, айтхылыкъ малкъарлы жырчыны ахыр жолуна ашырырагъа КъМР-ни вице-президенти Геннадий Губин, Правительствону Председатели Чеченланы Хусейин, Парламентни Республика Советини Председатели Заурби Нахушев, Келечиле Советини Председатели Туменланы Мурадин, Правительствону Председателини заместители, КъМР-ни билим бериу эм илму министри Хаути Сохроков, Конституциялы Сюдню Председатели Геляхланы Абдуллах, «Малкъар ауазы» жамауат организацияны председатели, генерал-лейтенант Беппайланы Суфиян, Правительствону членлери, Парламентни депутатлары келгендиле.

Бушуулу митингни, Отарланы Омарны юсюнден бир ненча ариу сёз айтып, Нальчик шахарны администрациясыны башчысы, Омарны асырау жаны бла комиссияны председатели Хазретали Бердов ачханды. Нальчик шахарны иймамы Ахматланы Назир дууа тутдургъанды.

Андан сора КъМР-ни Правительствосуну Председатели Чеченланы Хусейин селешгенди.

- Бюгюн биз ол дуниягъа уллу адамыбызны ашырабыз, - дегенди ол,- Отарланы Омарны биз Кязим бла, Къайсын бла тенг этебиз. Ала поэзиябызны айнытыугъа къаллай бир къыйын салгъан эселе да, Омар культурабызны айнытыугъа аллай бир юлюш къошханды. Ол малкъар халкъны жыр сыфатын къурагъанды. Халкъы жашагъан къадарда, аны аты да жашарыкъды. Жаннетли бол, бизни сюйген Омарыбыз!
Сёз «Заман» газени баш редактору Атталаны Жамалгъа бериледи.

- Омар жырны закийи эди, дейди ол,- аны ёлгени барыбызгъа да айтып болмазча уллу бушууду. Музыка культурабызны бетин чыгъаргъан адамыбызны жюреги тохтагъанына ачыу этдик, ичибизден кюйдюк. Омар туумай къалгъан болса, малкъар халкъ жыр искусство жаны бла бек артха къалыр эди деп, бюгюн мени кёлюме алай келеди. Он жылла бла заман озса да, аны жырлары халкъыбызгъа эшитилгенлей турлукъдула.

Мечиланы Кязимни, Бекмурза Пачевни, Къулийланы Къайсынны, Алим Кешоковну, Алий Шогенцуковну, Отарланы Керимни эм республиканы башха белгили адамларыны атларыча. Отарланы Омарны аты да унутуллукъ тюйюлдю.

Жатхан жеринг кенг, жумушакъ бопсун!
Ол дуниянг жарыкъ болсун!

Аладан сора да бушуулу митингде КъМР-ни Композиторларыны союзуну председатели, Къырал филармонияны оркестрини баш режиссёру Борис Темирканов, Къарачай-Черкес Республиканы культура министрини заместители Ёзденланы Альберт, КъМР-ни басма эм информация министрини заместители Николай Ляпин, КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини председателини заместители Тёппеланы Алим сёлешгендиле. Ала бары да Отарланы Омарны жыр искусствода фахмусу бла бирге адамлыкъ даражасы да уллу болгъанын белгилегендиле.

Тукъумну атындан сёлешип Отарланы Хамит Омарны ахыр жолуна ашырыргъа келгенлени барына да ыспас этгенди.

Хазретали Бердов КъМР-ни Президенти В.М. Коков (кеси мында жокъду) Омарны юйюрюне эм жууукъларына къайгъы сёз айтдыргъанын билдиргенди.

Омарны ёлюгюн къабырлагъа элтирден алгъа, Ахматланы Назир хажи дууа тутдургъанды. Аны Вольный Ауулда асырагъандыла.

ТАУБИЙ улу А.
Заман.-2002.- 24 май

Контакты

Напишите нам
assia big