Халкъ жырлагъа жан сала

Орта кюн Эльбурс районну Къулийланы Къайсын атлы культура юйюнде КъМР-ни халкъ артисти Отарланы Омарны хурметине къуралгъан «Санга жырлайма жырымы, мени республикам!» деген концерт болгъанды. Бу байрамгъа Эльбрус, Черек, Чегем эм Прохладна районланы жырчылары къатышхандыла. Ол кюн бери Омарны къарындашы филология илмуланы доктору Отарланы Исмайыл, КъМР-ни халкъ поэти Зумакъулланы Танзиля, академик Апшаланы Магомет, РАН-ны КъМР-де Илму арасыны эм КъМР-ни Правительствосуну гуманитар тинтиуле институтуну директору Хасан Думанов, Культураны бла искусстволаны колледжини директору Владимир Молов, КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну председатели Созайланы Ахмат, аны заместители Хачим Кауфов, Шёндюгюлю гуманитар академияны ректору Атабийланы Алий, поэтле Гуртуланы Салих, Бегийланы Абдуллах, Додуланы Аскер эм башхала келген эдиле.

Концертни республикалы радиону редакторлары Герийланы Асият бла Этчеланы Музафар бардыргъандыла. Ала сахнагъа Зумакъулланы Танзиляны, Хасан Думановну эм Эльбрус районну жер-жерли администрациясыны башчысыны заместители Отарланы Шамшудинни чакъыргъандыла. Гирхожанда туугъан Танзиля, бу байрамны къурагъанлагъа жюрегинден ыспас этип, «Жырчы Омар» деген назмусун окъугъанды. Отарланы Шамшудин а бери келгенлери ючюн къонакълагъа ыразылыгъын билдиргенди.

Ызы бла сёз РФ-ни сыйлы артисткасы Таукенланы Галинагъа берилген эди. Ол «Алийни жырын» эм «Дарман табылмайды» деген жырланы айтханды. Анга «Чегем чучхурла» той-оюн къауум эжиу этгенди. Кеслери энчи ала дагъыда «Шэджэрокъуэ» деген эрттегили къабарты халкъ жырны жырлагъандыла. КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Улбашланы Азнор айтып, жыйылгъанла «Элия» деген халкъ жыргъа тынгылагъандыла.

Омар айтыучу жырланы жаш жырчыларыбыз жыр искусствону шёндюгю жорукъларына кёре тюрлендирип айтыучуларын барыбыз да иги билебиз. «Таулан» жырчы къауум да Отар улуну «Къолтугъунга киргенлейин барама» деген жырын ариу, тап келишдиргенин халкъ бек жаратхан эди. Тырнауузчу къыз Атмырзаланы Жанна да къонакълагъа кесини «Анама» деген жырын саугъа этгенди. Прохладна районну Солдатское станицасыны культура юйюню жырчы къаууму да бар эди концертде. Ала «А я - млада» эм «По гладким камушкам» деген орус халкъ жырланы айтхандыла.

Бу къууанчлы байрамгъа дагъыда халкъыбыз бек сюйген жаш жырчылары Тёппеланы Алим, Къазийланы Азнор, «Ийман» жыр къауум, Отарланы Омар атлы жыр конкурсну лауреатлары Мечиланы Сафар, Гайыланы Тахир эм Занкишиланы Марат да къатышхандыла. Концертни ахырында ары келген къонакъла, сахнагъа чыгъып, бу байрамны кереклисини эм Омарны жыр искусствогъа этген уллу къошумчулугъуну юсюнден кеслерини оюмларын айтхандыла. Апшаланы Магомет чертгенча, Омарны радиону фондундагъы жырлары кёпге сакъланыр ючюн, аланы жууукъ кезиуде шёндюгю технологияланы хайырланып, жангыдан жаздырыргъа керекди. Не ючюн дегенде, ол бизни халкъыбызны миллет культурасыны саулай бир энчи кесегиди.

Артта уа, битеу жырчыла, ары келгенле да, бир болуп, Отар улу бек сюйюп айтыучу «Минги тауну» жырлагъандыла.

ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.
Заман.- 2004.- 27 март

Контакты

Напишите нам
assia big